Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor levering aan consumenten via de webwinkel van: Bikes To Remember te ’s-Hertogenbosch, hierna te noemen: BTR
Artikel 1 Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. BTR: Bikes To Remember van de algemene voorwaarden; De consument: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep; Overeenkomst: de overeenkomst tussen Bikes To Remember en de consument; De consumentenkoop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een de consument, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 2 Algemeen
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen BTR en een de consument waarop BTR deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met BTR, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar.
2. BTR is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de consument, via de webshop of per e-mail, binnen 24 uur na dagtekening geschiedt. De in de webshop vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij het gaat om gebruikte of zogenaamde New Old Stock goederen.
3. BTR kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is BTR daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij BTR anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht BTR niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand door betaling door de consument van BTR’s aanbod.

Artikel 5 Levering
1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af winkel van BTR.
2. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze door hem betaald zijn.
3. Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument nadat BTR hem heeft verwittigd. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
4. Komen BTR en de consument bezorging overeen, dan geschiedt bezorging van aankopen volgens de vastgestelde condities. BTR behoudt het recht bij levering de kosten voor bezorging afzonderlijk te factureren.
5. Indien is overeengekomen dat levering in fasen zal worden uitgevoerd kan BTR de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de consument de resultaten van de daaraan voorafgaande fase via e-mail heeft goedgekeurd.
6. Indien BTR gegevens behoeft van de consument in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de consument deze aan BTR ter beschikking heeft gesteld.
7. Indien BTR een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn.

Artikel 6 Garantie
1.BTR garandeert dat te leveren nieuwe producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. BTR controleert dan ook ieder te verzenden product alvorens te verzenden.
2. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode zoals door de fabrikant aangegeven.
3. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal BTR de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de consument, naar keuze van BTR vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de consument zich reeds nu de vervangen zaak aan BTR te retourneren en de eigendom daarover aan BTR te verschaffen.
4. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van BTR, de consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
5. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is BTR niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.
6. Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van de consument uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan de consument is verkocht en geleverd.

Artikel 7 Garantie gebruikte en New Old Stock goederen
1. Gebruikte goederen of New Old Stock goederen vallen niet onder de garantievoorwaarden. 2. In de omschrijving van het product wordt zo duidelijk mogelijk beschreven wat de staat van het product is. Mocht het product na ontvangst niet voldoen aan de eisen van de consument dan kan in overleg het product op kosten van de consument worden geretourneerd. BTR vergoed dan de initiële productkosten aan de consument mits het product in de staat zoals verzonden BTR wordt ontvangen door BTR.

Artikel 8 Onderzoek, reclames
1. De consument is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de consument te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
2. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen 24 uur na levering via e-mail aan BTR te worden gemeld.
3. Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen zeven dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan BTR met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is BTR gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijd-kosten in rekening te brengen.
4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de consument verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de consument gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande toestemming via e-mail van de BTR en op de wijze zoals door BTR aangegeven.

Artikel 9 Risico-overgang
1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de consument over op het moment waarop deze aan de consument juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de consument of van een door de consument aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 10 Betaling
1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling vooraf plaats te vinden via bankcontact, Ideal, Paypal, Sepa overboeking of Sofort banking. Bij afhaling kan dit ook via een pintransactie of contant.

Artikel 11 Intellectuele eigendom en auteursrechten
1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt BTR zich de rechten en bevoegdheden voor die BTR toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door BTR eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de consument te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van BTR worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
3. BTR behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 4. BTR is eigenaar van alle op de website van BTR geplaatste foto’s en informatie. Gebruik hiervan voor andere doeleinden waaronder andere websites is zonder toestemming van BTR op grond van de Auteurswet niet toegestaan.

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid
1. Indien door BTR geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van BTR jegens de consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garanties” is geregeld.
2. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van BTR beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.
3. Onverminderd het bovenstaande is BTR niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de consument.
4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van BTR of zijn ondergeschikten.

Artikel 13 Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop BTR geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor BTR niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van BTR worden daaronder begrepen.
3. BTR heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat BTR zijn verbintenis had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 14 Geschillen
1. De rechter in de vestigingsplaats van BTR is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft BTR het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 15 Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen BTR en de consument is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Download de algemene voorwaarden